Browsing Uncategorized

聖詠 – 戎利娜修女 (錄影) ?>

聖詠 – 戎利娜修女 (錄影)

《圣咏–响遏行云1的诗歌》旨在系统概括地介绍整部圣咏集的结构和最后编辑者的主导思想; 圣咏的主要类型, 如个人与团体哀怨、感恩、赞美、智慧圣咏等。在此基础上探索圣咏集体现出来的主要神学思想, 并如何使不同类型的圣咏丰富圣经读者的信仰与祈祷生活。

主講 : 戎利娜修女

聖詠 Sister Rong Psalms01

 

聖詠 Sister Rong Psalms02

 

聖詠 Sister Rong Psalms03

 

聖詠 Sister Rong Psalms04

 

聖詠 Sister Rong Psalms05

 

 

聖詠 Sister Rong Psalms07

 

聖詠 Sister Rong Psalms08

 

聖詠 Sister Rong Psalms09

 

聖詠 Sister Rong Psalms10

 

_res__flowers_png_by_hanabell1-d6lhrzd